Zapraszamy
do kontaktu

Dalej

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z obsługą sprzedażową, w tym na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. *

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z promocjami i innymi produktami. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, przez PHU Partner Sp. J. oraz udostępnianie ich innym podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo i należącym do PHU Partner Sp. J. *

  Klazula informacyjna

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  Administratorem Pana/i Danych jest:PHU PARTNER Sp. j. Adam i Grażyna Wiącek ul. Dąbrówki 30, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:Marcin Wowk iod.phupartner@grupaformat.pl
  Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:Realizacji sprzedaży / komunikacji transakcyjnej
  Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości/podpisana przez Panią/Pana umowa.
  Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
  Okres przechowywania danych:5 lat po sporządzeniu sprawozdania finansowego bądź na okres trwania umowy oraz okresu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  Ma Pana/Pani prawo do:dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,ograniczenia przetwarzania swoich danych,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podane przez Panią/Pana dane są:Pobrane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia/umowy.
  Pana/Pani dane:nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
  Biuro sprzedaży Mińsk Mazowiecki

  ul. Dąbrówki 30
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  tel. 25 759 52 00
  tel. 600 446 449
  mieszkania@phupartner.pl

  Biuro sprzedaży Pruszków

  ul. Aleja Wojska Polskiego 125
  05-800 Pruszków
  tel. 504 691 964
  tel. 504 692 743
  info@cornerpark.pl

  Inwestycje